VI ARBETAR FÖR EN BÄTTRE MILJÖ

Inom MONTERA PLÅT & BYGG AB skall verksamheten utgå från en helhetssyn på miljön. Vi strävar efter att ständigt minska vår negativa miljöpåverkan och får ambition är att använda bästa tillgängliga teknik. Vi arbetar för att ansvarskänslan för miljön skall finnas hos alla medarbetare och att gällande miljölagstiftning följs. Miljöpolicy, miljömål och handlingsplan skall dokumenteras skriftligen och regelbundet omprövas.

Vår målsättning är att:

  • I alla sammanhang verka för ett renare och miljövänligare samhälle
  • Där så är möjligt alltid använda miljöanpassade produkter i produktionen
  • Verka för information samt medverka till ökad förståelse för miljöfrågornas betydelse
  • Vid våra transporter om möjligt använda miljöklassat bränsle
  • Vid alla nyanskaffningar i första hand välja miljövänliga alternativ
  • Där så är möjligt och med hänsyn till arbetets art källsortera restprodukter
  • Vår personal får fortlöpande utbildning i kretsloppstänkandet
  • Tillhandahålla information om miljöfrågorna för kunderna
  • Och i övrigt verka för användande av rena och miljöriktiga alternativ och förebygga föroreningar

Våra kunder och omvärld skall uppleva att MONTERA PLÅT & BYGG AB tar sitt ansvar för miljön. Detta sker bl.a. genom att vår miljöpolicy finns tillgänglig och kommuniceras öppet. Antogs förstagången 2004, uppdaterad 15 maj 2014.

Kontakta oss

Ta nästa steg - fyll i formuläret så kontaktar vi dig.